Bestuur

Algemene Ledenvergadering

 De Algemene Leden Vergaderingen worden in mei/juni en december gehouden. Aan de leden wordt dan rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden ook de begroting en de financiële resultaten behandeld.

Bestuur

 Evert ten Kate    voorzitter
 Ine Vink               secretaris
 Marianne Bos     penningmeester

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en vergadert éénmaal per maand. Dan worden lopende zaken besproken en eventueel ingekomen stukken behandeld.
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd wat de taken van het bestuur zijn, wat door het bestuur kan worden beslist en waarvoor toestemming vereist is van de Algemene Ledenvergadering.                 

 

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, bestaande uit leden die zich daarvoor beschikbaar willen stellen en die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Ook kunnen externe adviseurs worden ingeschakeld.
De financiële positie van Serviceflat Vereniging de Hobbemaflat is zeer goed. Er wordt veel gedaan aan het complex, er wordt strak op de uitgaven gelet.